больше 
мой cms4site


cms4site™ система построения сайтов и управления контентом 3.6.2

 
RU . EN . DE . SK . K8
Начало . Контент . Модули . Администратор . Конвертеры . Центр Управления . Броузер . Статистика . Демо
172
 посмотреть php код движка сайта - 17,820 байт
посмотреть структуру сайта - 13,778 байт
 

Словарь дореволюціонной орѳографіи съ удареніями. 1914 годъ.

Дореволюціонная (дореформенная, царская, старая) орѳографія была отмѣнена въ Россіи въ 1917-1918 годахъ.

Въ любомъ мѣстѣ слова (въ поискѣ не менѣе 3-хъ буквъ).
Если всё выключено, то въ поискѣ не менѣе 2-хъ буквъ.

Въ концѣ слова (въ поискѣ не менѣе 3-хъ буквъ).
?ru-joke-13-1917.html" class="uu">Послѣдніе запросы...
Вопросы, опечатки,
предложенія...
?Обсудить,
спросить,
узнать...
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
Ц (231)ца цв це ци цр цу цш цы цю  
ца ЦабельЦа'бель^
 ЦабельнЦа'бельнъ 
 царапинацара'пина 
 ЦаревЦаре'въ 
 ЦарёвЦарёвъ 
 царёвцарёвъ (ука'зъ) 
 царевичцаре'вичъ, о царе'вичѣ 
 царевнацаре'вна, о царе'внѣ 
 Царево-ЗаймищеЦаре'во-За'ймище 
 ЦаревококшайскЦаревококша'йскъ 
 царедвореццаредво'рецъ 
 царёкцарёкъ 
 царскиеца'рскіе (м. р.), ца'рскія (ж. р. и ср. р.) 
 царскийца'рскій 
 царскогоца'рскаго 
 Царское СелоЦа'рское-Село' 
 царскосельскиецарскосе'льскіе (м. р.), царскосе'льскія (ж. р. и ср. р.) 
 царскосельскийцарскосе'льскій 
 царскосельскогоцарскосе'льскаго 
 царскосельскоецарскосе'льское 
 царственныйца'рственный 
 царствиеца'рствіе 
 царствующийца'рствующій 
 царьца'рь, царёмъ, царе'й, царёву, царёва, царёво 
 ЦарьградЦарьгра'дъ 
цв ЦвейбрюкенЦвейбрю'кенъ^
 цвёлцвѣ'лъ 
 цвёлыйцвѣ'лый 
 цвестицвѣсти' 
 цветцвѣ'тъ, въ цвѣ'тѣ 
 цветамицвѣта'ми 
 цветахцвѣта'хъ 
 цветениецвѣте'ніе 
 цветеньцвѣ'тень (пыльца') 
 цветётцвѣтётъ, цвѣтёмъ, цвѣтёшь 
 цветногоцвѣтно'го 
 цветноецвѣтно'е 
 цветнойцвѣтно'й, цвѣтно'го 
 цветныецвѣтны'е (м. р.), цвѣтны'я (ж. р. и ср. р.) 
 цветокцвѣто'къ, на цвѣткѣ' 
 цветочекцвѣто'чекъ 
 цветочныйцвѣто'чный, цвѣто'чнаго 
 цветутцвѣту'тъ 
 цветущеецвѣту'щее 
 цветущиецвѣту'щіе (м. р.), цвѣту'щія (ж. р. и ср. р.) 
 цветущийцвѣту'щій, цвѣту'щаго, цвѣту'щихъ 
 цветыцвѣты' 
 ЦвикауЦвика'у 
це цеЦ — це' — два'дцать тре'тья бу'ква ру'сской а'збуки aлфавитъ^
 ЦебриковЦе'бриковъ 
 цевкацѣ'вка 
 цевьёцѣвьё 
 цедитьцѣди'ть, цѣ'дятъ 
 цедраце'дра 
 цежёныйцѣжёный 
 ЦезарьЦе'зарь 
 цезийце'зій 
 цезурацезу'ра 
 ЦейлонЦейло'нъ 
 цейтнотцейтно'тъ 
 цейхгаузцейхга'узъ (помѣще'ніе для хране'нія артиллері'йскихъ, инжене'рныхъ и вообще' вое'нныхъ запа'совъ) 
 цейхмейстерцейхме'йстеръ 
 ЦелебесЦе'лебесъ 
 целебныйцѣле'бный 
 целеецѣлѣ'е 
 целейцѣ'лей (нѣ'сколько цѣ'лей), но цѣлѣ'й (еще' цѣлѣ'й) 
 целесообразныйцѣлесообра'зный 
 ЦелестинЦелести'нъ 
 целеустремлённыйцѣлеустремлённый 
 целёхонекцѣлёхонекъ 
 целёшенькийцѣлёшенькій 
 целибатцелиба'тъ (безбра'чіе; предписа'ніе католи'ческому духове'нству остава'ться нежена'тымъ) 
 целикцѣ'ликъ, цѣ'ликомъ (нѣ'что цѣ'лое, нетро'нутое) 
 целикомцѣлико'мъ (по'лностью) 
 целинацѣлина' 
 целительцѣли'тель 
 целитьцѣ'лить 
 целитьсяцѣ'литься 
 целковыйцѣлко'вый (сере'бряная моне'та въ 1 ру'бль) 
 ЦеллерЦе'ллеръ 
 целлулоидцеллюло'идъ 
 целлюлозацеллюло'за 
 целовальникцѣлова'льникъ (вы'борное должностно'е лицо', присяга'вшее цѣлова'ніемъ креста') 
 целоватьцѣлова'ть 
 целогоцѣ'лаго 
 целоецѣ'лое (въ одно' цѣ'лое) 
 целомцѣ'ломъ (въ цѣ'ломъ) 
 целомудриецѣлому'дріе (чистота' чу'вствъ и дѣ'йствій, осо'бенно въ отноше'ніяхъ лицъ ра'зныхъ поло'въ) 
 целостностьцѣ'лостность 
 целуетцѣлу'етъ, цѣлу'емъ, цѣлу'ешь, цѣлу'ютъ 
 целуйцѣлу'й 
 целыецѣ'лые (м. р.), цѣ'лыя (ж. р. и ср. р.) 
 целыйцѣ'лый, цѣ'лаго, цѣлѣ'е 
 цельцѣ'ль 
 ЦельзЦе'льзъ 
 цельногоцѣ'льнаго 
 цельноецѣ'льное 
 цельныецѣ'льные (м. р.), цѣ'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 цельныйцѣ'льный 
 ЦельсийЦе'льсій 
 цементцеме'нтъ, въ цеме'нтѣ 
 ценацѣна', въ цѣнѣ', цѣ'нный, цѣ'ны 
 ценевъ цѣнѣ', цѣна', цѣ'ны 
 ценённыйцѣнённый 
 цензце'нзъ (совоку'пность усло'вій, даю'щихъ лицу' опредѣлённыя полити'ческія и'ли служе'бныя права') 
 цензорце'нзоръ 
 цензурацензу'ра 
 ценителемцѣни'телемъ 
 ценительцѣни'тель 
 ценительницацѣни'тельница 
 ценитесьцѣ'нитесь 
 ценимсяцѣ'нимся 
 ценитсяцѣ'нится 
 ценишьсяцѣ'нишься 
 ЦенковскийЦенко'вскій 
 ценнеецѣннѣ'е 
 ценникцѣ'нникъ, въ цѣ'нникѣ 
 ценногоцѣ'ннаго 
 ценноецѣ'нное, о цѣ'нномъ 
 ценностьцѣ'нность 
 ценныецѣ'нные (м. р.), цѣ'нныя (ж. р. и ср. р.) 
 ценныйцѣ'нный, цѣ'ннаго, цѣ'нныхъ 
 центце'нтъ 
 центнерце'нтнеръ 
 центрце'нтръ, въ це'нтрѣ 
 централцентра'лъ 
 централизацияцентрализа'ція 
 централизмцентрали'змъ 
 центральныйцентра'льный, центра'льнаго 
 центраторцентра'торъ 
 центрифугацентрофу'га 
 центробежныйцентробѣ'жный 
 центростремительнойцентростреми'тельной 
 центурионцентуріо'нъ 
 ценыцѣ'ны 
 ценятсяцѣ'нятся 
 цепцѣ'пъ 
 цепейцѣпе'й 
 цепенетьцѣпенѣ'ть 
 цепеньцѣ'пень, цѣ'пнемъ 
 цепицѣ'пи, на цѣпя'хъ, въ цѣпя'хъ, цѣпе'й 
 цепкийцѣ'пкій, цѣ'пкаго 
 цепкоцѣ'пко, цѣ'пче 
 цепляетцѣпля'етъ 
 цеплятьцѣпля'ть 
 цепнойцѣпно'й, цѣпно'го 
 цепныецѣпны'е (м. р.), цѣпны'я (ж. р. и ср. р.) 
 цепочкацѣпо'чка, на цѣпо'чкѣ 
 цеппелинцеппели'нъ 
 цепчецѣ'пче 
 цепьцѣ'пь, мн. цѣ'пи, на цѣпи' 
 цепямицѣпя'ми 
 ЦерберЦе'рберъ 
 церебральныйцеребра'льный 
 церемониалцеремоніа'лъ (совоку'пность обря'дностей и форма'льностей при извѣ'стныхъ торже'ственныхъ слу'чаяхъ) 
 церемониймейстерцеремонійме'йстеръ 
 церемонияцеремо'нія 
 церемонныйцеремо'нный (жема'нный, лома'ющійся, иску'сственно изобража'ющій собо'ю стѣсня'ющагося человѣ'ка) 
 ЦерераЦере'ра 
 церквёнкацерквёнка 
 церковникцерко'вникъ (стари'нное назва'ніе дьячка' и пономаря') 
 церковно-приходскаяцерко'вно-прихо'дская (нача'льная шко'ла, находи'вшаяся въ веде'ніи це'ркви и прихо'дскаго духове'нства) 
 церковнославянскийцерко'вно-славя'нскій 
 церковнослужительцерковнослужи'тель (псало'мщикъ, въ противоположе'ніе свяще'ннику и дья'кону, имену'емымъ священнослужи'телями) 
 церковьце'рковь, въ церква'хъ 
 церографияцерогра'фія (жи'вопись на во'скѣ) 
 ЦертелевЦе'ртелевъ 
 цесаревичцесаре'вичъ (ти'тулъ наслѣ'дника престо'ла на основа'ніи зако'на объ импера'торской фами'ліи) 
 цесаревнацесаре'вна (супру'га наслѣ'дника престо'ла) 
 цесаркацеса'рка 
 цесарьце'сарь 
 ЦетинеЦе'тинье 
 ЦеутаЦеу'та 
 цехце'хъ, це'хи (организо'ванныя о'бщества реме'сленниковъ, занима'ющихся одни'мъ и тѣмъ же мастерство'мъ) 
 ЦехановЦѣха'новъ 
 цехинцехи'нъ 
 ЦехоцинскЦѣхоци'нскъ 
 цецецеце' 
 ЦецилияЦеци'лія 
ци цианидціани'дъ, ці'анистый^
 ЦибелаЦибе'ла 
 цибикцы'бикъ 
 циветтациве'тта, циве'та (живо'тное семе'йства виве'рровыхъ) 
 цивилизацияцивилиза'ція 
 циклци'клъ 
 циклёванныйцыклёванный 
 циклёвочныйцыклёвочный 
 ЦиклерЦи'клеръ 
 цикорийцико'рій 
 цилиндрцили'ндръ 
 цимбалыцымба'лы 
 ЦимисхийЦими'схій 
 ЦиммерманъЦиммерма'нъ 
 ЦимсенЦи'мсенъ 
 цингацынга' (болѣ'знь, развива'ющаяся на по'чвѣ недоста'точнаго пита'нія, осо'бенно при недоста'ткѣ въ пи'щѣ расти'тельныхъ соле'й ка'лія) 
 циникци'никъ 
 цинкци'нкъ 
 циннияци'ннія 
 циновкацыно'вка 
 ЦинцендорфЦинцендо'рфъ 
 ЦионЦіо'нъ 
 циркци'ркъ 
 циркульци'ркуль 
 циркулярциркуля'ръ 
 ЦирцеяЦирце'я 
 цирюльникцырю'льникъ (парикма'херъ) 
 цирюльняцырю'льня, въ цырю'льнѣ (парикма'херская) 
 ЦислейтанияЦислейта'нія 
 цистернацисте'рна 
 цитадельцитаде'ль (вну'тренняя городска'я крѣ'пость) 
 цитатацита'та 
 цитварьцы'тварь 
 ЦитераЦите'ра 
 цитраци'тра 
 циферблатцифербла'тъ 
 цифирьцыфи'рь 
 цифраци'фра и цы'фра 
 цицероци'церо 
 ЦицеронЦицеро'нъ 
 ЦициановЦиціа'новъ 
цр ЦриквеницаЦрикве'ница^
цу цугундерцугу'ндеръ^
цш ЦшокеЦшо'ке^
цы цыбикцы'бикъ^
 цыганцыга'нъ, цыга'нка, им. п. мн. ч. цыга'ны и цыга'не 
 цыганёнокцыганёнокъ 
 цыпкицы'пки (разса'дины на нога'хъ, разъѣ'денныя гря'зью) 
 цыплёнокцыплёнокъ 
 цыпочкицы'почки 
 цыццы'цъ 
цю ЦюрихЦю'рихъ^
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
 29 кстати. Посмотр?ть вс?!18. Вмѣсто безударнаго окончанія «ого» пишется «аго», за исключеніемъ слова «этого».
Примѣръ: «подземнаго» но «земного», «самаго» но «самого».
 
 Перейти въ начало словаря
0.05(0.44)0.49